ДО
Г-н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
Г-н СТЕФАН ЯНЕВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
ДО
Д-р СТОЙЧО КАЦАРОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
                                                                       
ДО
Д-р МИМИ КУБАТЕВА
ДИРЕКТОР РЗИ ГР. СМОЛЯН
 
ДО
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
 
ДО
КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ –
ОБЛАСТ СМОЛЯН

 НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ

Ние, Югоизточно Европейски Медицински Форум – организацията, която представлява и обединява 25 медицински асоциации  и повече от 800 000 лекари от Югоизточна Европа, Клъстер на Здравните региони, Български Червен Кръст, Медицински

Университет София – Факултет по Обществено Здраве, Регионални и национални здравни институции, които представляват над 150 000 души, директори на лечебните заведения от област Смолян, кметове на общини от област Смолян, които представляват над 100 000 души население, директори на болници от София, Пловдив и Кърджали, медицински специалисти и общопрактикуващи лекари, участници в Конференцията за състоянието и проблемите  на  здравеопазването в област Смолян – 9-12.10.2021г., констатирахме редица проблеми касаещи българското здравеопазване на регионално/областно ниво, валидни и за цялата страна.

Базирайки се на актуалната ситуация с разпространението на Ковид 19 в България и Югоизточна Европа,  незадоволителния процент на имунизирани лица в страната – 19,6% , а за област Смолян 14,6  %,  и загрижеността на Световната Медицинска Асоциация и Световната Здравна Организация за развоя на пандемията, с цялата  си професионална отговорност – призоваваме всички органи и институции, ангажирани с опазване здравето на населението в страната, незабавно да предприемат спешни мерки и адекватни действия за решаване на този фундаментален проблем. Въпреки изминалите две години в борбата  с пандемията, България е на първо място по смъртност и на последно място по ваксинация сред Европейските страни. При сегашната натовареност на здравната система е необходимо професионално отношение към въпроса, без политически нюанси и пристрастия. Готови сме да подкрепим всички усилия и окажем съдействие на правителството и отговорните за управлението на пандемията институции за ефективно управление на кризата и гарантиране на необходимите стандарти за медицинско обслужване и профилактика на населението чрез ваксинация.

След направените обсъждания участниците в конференцията постигнаха консенсус относно очерталите се проблеми на регионалното здравеопазване на територията на област Смолян:

 1. Наличие на здравно-демографски характеристики с отрицателен знак, които намаляват възможностите за позитивно развитие на региона;
 2. Наличие на сериозни регионални диспропорции по отношение на достъпност, навременност и качество на медицинската помощ и лекарствоснабдяване, особено в малките и отдалечени населени места;
 3. Сериозен кадрови дефицит, силно ограничени възможности за първични грижи, специализирана и високоспециализирана медицинска помощ и липсващи структури за продължително лечение, долекуване и рехабилитация. Хронично, недостатъчно финансиране на болничните заведения;
 4. Затруднена организация на извънболничната помощ, липса на профилактика, ограничени финансови ресурси.
 5. Подценени профилактични дейности, както от населението, така и от системата на здравеопазване, в резултат на което е и забавеният процес на ваксинация срещу Ковид 19.

Повече от 20 години след започване на реформата в здравеопазването е необходимо отговорните институции да преосмислят истинската същност на здравната система и да предприемат необходимите действия за привеждането й в съответствие с възприетия модел на социално и здравно осигуряване. Трябва да признаем, че сме допуснали непоследователност и колебливост в реформирането на здравната ни система, която все още остава недостъпна за населението на страната в редица региони и с много ниско качество.

Призоваваме за професионална отговорност на всички институции – местни и държавни, ангажирани със здравето на хората и на всички политически партии в следващия парламент за провеждане на открит дебат за състоянието и организацията на здравеопазването в страната, за изработване на стратегия за излизане от проблемите, в които е изпаднала здравната ни система, а именно:

 1. Социално-икономическото развитие на регионите задължително да включва развитие на здравната система и поддържане на здравна инфраструктура и грижа за гарантиране здравното обслужване на населението и осигуряване на равен достъп до качествена медицинска помощ, с актуализация на здравната карта и насочване на усилията към децентрализация и демонополизация на здравната система;
 2. Гарантиране на периодични профилактични прегледи на населението по предварително изготвени програми, отразяващи регионалните здравни специфики и контрол на изпълнението;
 3. Осигуряване на финансово и кадрово обезпечение на болничните заведения за преодоляване на острия дефицит от медицински кадри за борба със социално значими заболявания и имунизация на населението;
 4. Усъвършенстване организацията на здравното обслужване на целеви групи от населението – възрастни хора в селските региони, социално слаби граждани, подкрепа на детското и майчино здравеопазване;
 5. Ресурсно обезпечение от страна на държавата и общините за привличане на млади лекари и медицински сестри, чрез материални стимули с възможност за специализация на място;
 6. Осигуряване на необходимото финансово субсидиране на общинските лечебни  заведения, което да отчита спецификата на отделните региони в страната;
 7. Националната здравно осигурителна каса/НЗОК/ да започне да прилага приетите нови медицински стандарти към алгоритмите на клиничните пътеки, за да могат болниците реално да усетят чрез тях финансово облекчение.

Готови сме да участваме в диалог, да подкрепим всяка инициатива и да окажем експертна помощ и професионални действия за оценка и „лечение“ на здравната система в България. За осигуряване на качествена, достъпна и иновативна медицинска помощ и здравни услуги за лечение, възстановяване и профилактика на здравето на населението в България предлагаме:

 1. Ситуационен анализ на състоянието на здравната система и здравеопазването в България, на всички негативни тенденции, фактори и последствия за промяна в здравния модел и изграждане на нова стратегия за развитие;
 2. Национален консенсус за разработване и приемане на актуална програма- план за ваксинация на населението срещу Ковид 19;
 3. Използване на интегриран подход за профилактика, диагностика и лечение на населението.

Доц. д-р АНДРЕЙ КЕХАЙОВ
Президент ЮЕМФ

свали

Напиши коментар

Моля, въведете коментара си!
Моля, въведете вашето име